گروه کامپیوتر فنی حرفه ای و کاردانش شهرستان سردشت

ایجاد پل ارتباطی برای بیان دیدگاه های متفاوت

گروه کامپیوتر فنی حرفه ای و کاردانش شهرستان سردشت

ایجاد پل ارتباطی برای بیان دیدگاه های متفاوت

در این بخش با همکاری مربیان رشته کامپیوتر قصد داریم آموزشهای مختصر و مفید در زمینه های برنامه نویسی و آموزش برنامه های کاربردی را شروع نماییم.


مقدمه ای بر LINQ TO SQLمعماری LINQ TO SQL

چگونه از LINT TO SQL استفاده کنیم؟